کارسلینگ مجهز به پاراشوت طرح PFB و متعلقات شامل

سرجک مخصوص جک غیر مستقیم  یا مستقیم،بست جک

کفشک ، قلطک لنگ دار با روکش پلی اورتان آلمانی ، سر بکسل